با ماساژ استرس خود  را از بین ببرید

لیست قیمت ماساژ در منزل
لیست قیمت یک ساعت ماساژ در سالن

توجه

زمان ماساژ 60 دقیقه

زمان ماساژ 75دقیقه(vip)

زمان ماساژ 90دقیقه(vip*)